Gwarancje, zwroty i reklamacje

 

Reklamacje

Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres bok@lukkawoods.pl 

Dla usprawnienia komunikacji prosimy o wpisanie w tytule maila: Reklamacje, numer zamówienia. W treści maila prosimy o opisanie przedmiotu reklamacji i  załączenie zdjęć.

  

Gwarancja 

 1. Gwarancji udziela GFS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 64, zwanym dalej Gwarantem.
 2. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej to teren Rzeczypospolitej Polskiej. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące. Gwarant zapewnia nabywcy dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli a w razie wystąpienia wady zobowiązuje się do stosownego świadczenia gwarancyjnego, pod warunkiem prawidłowego używania produktów, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zachowaniem uwzględnionych w karcie gwarancyjnej zasad prawidłowej konserwacji i użytkowania.

Warunki Gwarancji

 1. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na produkty wyprodukowane przez GFS sp. z o.o., jednocześnie dystrybuowane przez stronę internetową LukkaWoods.pl lub autoryzowanego partnera.
 2. Nabywca jest zobowiązany do okazania Gwarantowi umowy/faktury/paragonu wystawionego przez Sprzedawcę w dniu zakupu mebli w celu ustalenia czy produkt pochodzi od Gwaranta i jaki posiada okres gwarancji.
 3. Warunkiem uznania reklamacji na podstawie niniejszej gwarancji jest stosowanie się do zasad użytkowania i konserwacji mebli.
 4. Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia jakości produktów oraz kompletności części, w momencie wydania ich ze sklepu, magazynu bądź od przewoźnika.
 5.  W przypadku wad stwierdzonych w momencie dostawy do Klienta, podstawą przyjęcia reklamacji jest spisanie braków lub uszkodzeń.
 6.  Reklamację z tytułu wad przyjmuje sklep, w którym dokonano zakupu lub wskazany przez Sprzedawcę punkt przyjmowania reklamacji.

Wyłączenie z Gwarancji

Gwarancja nie obejmuje:
1. Wady, uszkodzenia, braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy zakupie mebli.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu, przenoszenia oraz montażu mebli, jak również wynikłe po sprzedaży zdarzenia losowe lub inne okoliczności za które nie odpowiada Gwarant (np. uszkodzenia mechaniczne: m.in. nienaturalne pęknięcia lub złamania elementów drewnianych, z płyty, odłupane i zarysowane elementy drewniane, laminowane bądź szklane).
3. Elementy szklane należy sprawdzać przy odbiorze od Sprzedawcy bądź przewoźnika.
4. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją używania, przechowywania i konserwacji mebli (wady wynikające ze zużycia czy starzenia mebla, działania wilgoci – zalania, silnego ogrzewania, stosowania niewłaściwych środków konserwujących i czyszczących, stawanie na krzesłach, stołach – i miejscowe silne ich obciążenie).
5. Uszkodzenia wynikłe z przeróbki, naprawy lub ingerencji w konstrukcję mebli wykonane przez Nabywcę lub na jego zlecenie (w tym nieprawidłowy montaż mebli dostarczanych w paczkach oraz ingerencja w mebel zmontowany dostarczany w całości).
6. Wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono cenę produktu, dotyczy również mebli zakupionych na wyprzedaży.
7. Nieznaczne zmiany wynikające z indywidualnego (na prośbę Klienta) doboru wybarwienia, faktury drewna, tkaniny powierzonej.
8. Różnice w wybarwieniu elementów drewnianych występujące pomiędzy poszczególnymi składnikami produktu lub elementami zestawu (np. wynikające z naturalnych cech drewna, koloru surówki, ułożenia słojów, widoczne cechy drewna klejonego oraz sęki). Posiadające inny odcień, usłojenie niż produkty ze zdjęcia - cechą charakterystyczna drewna jest to, ze każda deska (mebel) jest niepowtarzalna i ma swój unikalny kolor, usłojenie; W tym rozumieniu zdjęcia mają jedynie charakter podglądowy;
9. Zmiana barwy mebli fornirowanych, drewnianych, powstała pod wpływem działania promieni słonecznych w trakcie użytkowania, będąca właściwością mebli wykonanych z naturalnego drewna w tym mikropęknięcia, zmiana objętości elementów drewnianych.
10. Przebarwień powstałych na powierzchniach pokrytych olejem np. po winie, alkoholu, burakach, sokach o ciemnym zabarwienia, atramentu itd.
11. Odkształcenia, zmiany sprężystości części wkładu piankowego oraz siedzisk powstałe w wyniku użytkowania.
12. Zmiany w miękkości oparcia, siedzisk czy podłokietników, które są następstwem normalnego użytkowania.
13. Naturalnych różnic w odcieniu wybarwień oraz tkanin pomiędzy meblami na ekspozycji w salonie, a tymi dostarczanymi do Klienta, wynikającymi z tolerancji stosowanych materiałów i tkanin do produkcji, jak również naturalnego zużywania się produktów na ekspozycji. Tolerancja dotyczy również odcieni produktów domawianych w późniejszym okresie.
14. Naturalnych zmarszczeń, płowienia i kurczenia się tkanin powstałych w wyniku normalnego użytkowania.
15. Cechy tkanin obiciowych nie będących wadami produktu:
– cieniowanie tkaniny – jest efektem estetycznym wynikłym z układania się włókien tkaniny w jednym kierunku oraz kąta padania światła na mebel. Jest to naturalna cecha pewnych typów tkanin.
– odgniecenia tkaniny – włókna tkaniny odgniatają się pod wpływem ciężaru, jaki wywiera osoba siedząca na meblu. Efekt ten przypomina sprasowanie tkaniny i powstaje wskutek spłaszczenia się części włókien. Nie jest to wada a naturalny efekt jakiemu poddają się włókna tkaniny pod wpływem temperatury ciała, wilgotności i ciężaru.
– szorstkość tkaniny – tzw. peeling wynikający z normalnej eksploatacji mebla, efekt szorstkości pojawia się miejscowo w postaci drobnych kuleczek. Jest to naturalna cecha tkaniny będąca następstwem gromadzenia się włókien nie mająca wpływu na wytrzymałość. Efekt można usunąć przy pomocy specjalnych golarek do odzieży.
– barwienie tkaniny – tkaniny o intensywnym kolorze często oddają swój kolor pod wpływem temperatury, wilgotności ciała osoby siedzącej na meblu. Może to powodować odbarwienia odzieży szczególnie w jasnych kolorach.
16. Wszystkie cechy stanowiące oznakę prawidłowości skóry naturalnej:
1) różnice w fakturze i odcieniu skóry; 2) zmarszczki i pofałdowania powstałe z upływem czasu i użytkowaniem; 3) rysy świadczące o naturalności materiału, 4) zapach
Skóra naturalna posiada często drobne zadrapania, blizny powstałe jeszcze przed procesem garbowania. Wymienione znamiona, fałdy, marszczenia, nabłyszczenia są świadectwem naturalności materiału i nie mogą być traktowane jako jego wady.
17. Gwarancja nie obejmuje różnic w wymiarach rzeczywistych +/- 1 cm w stosunku do wymiarów katalogowych.
18. Gwarancja nie obejmuje wad, uszkodzeń oraz śladów użytkowania mebli zakupionych z ekspozycji z salonu meblowego – istniejących przed dokonaniem zakupu.

19.Posiadające inny odcień, usłojenie niż produkty ze zdjęcia - cechą charakterystyczna drewna jest to, ze każda deska (mebel) jest niepowtarzalna i ma swój unikalny kolor, usłojenie; W tym rozumieniu zdjęcia mają jedynie charakter podglądowy;

20.Do procedury reklamacyjnej w ramach gwarancji nie zostaną również przyjęte meble mocno zabrudzone, nie spełniające standardów higieny.

Utrata Gwarancji

Utrata uprawnień gwarancyjnych ma miejsce w następujących przypadkach:
– brak czyszczenia i konserwacji, skutkujący jego widocznym zaniedbaniem i zanieczyszczeniem,
– czyszczenie i konserwacja środkami innymi niż zalecane przez Gwaranta,
– zbyt intensywne oświetlenie światłem słonecznym lub sztucznym,
– barwienia tkanin tapicerskich odzieżą lub innymi barwnikami,
– użytkowania w pomieszczeniach, w których temperatura jest niższa niż 15ºC lub wyższa niż 30ºC; 

– Użytkowane w pobliżu źródeł ciepła np. grzejnik, minimalna odległość to 50 cm;
– użytkowania w pomieszczeniach gdzie wilgotność jest mniejsza niż 45% lub większa niż 60%;
– zalania mebla wodą lub inną cieczą (np. kwasami, barwnikami, płynami do pielęgnacji ciała),
– stwierdzenia wykonania naprawy, przeróbek lub poprawek we własnym zakresie,
– uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez dzieci, zwierzęta, nadpalenia papierosem,
– zarysowania drewna, forniru czy lacobelu poprzez zastawę kuchenną, cukierniczki, wazony;
– usunięcie substancji oleistych z elementów gdzie smarowanie jest niezbędne do poprawnego działania (podnośnik, prowadnica),
– szkód spowodowanych niewłaściwym przewożeniem, przenoszeniem przez Klienta np. w czasie przeprowadzki lub przemeblowania
Zabronione jest samodzielne rozkładanie i składanie funkcji rozkładania stołów i ławo-stołów przez dzieci.

Postępowanie Gwarancyjne

 1. W razie wystąpienia wad w produkcie, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia (max do 7 dni) o zaistniałej sytuacji Sprzedawcę. Do przyjęcia pisemnego zgłoszenia należy podać następujące dane: imię i nazwisko nabywcy, datę i miejsce zakupu (dane sprzedawcy), oznaczenie produktu (nazwa, typ, kolor drewna, tkanina) ilość reklamowanych sztuk, przyczynę reklamacji (szczegółowy opis wady). Do przyjęcia reklamacji niezbędne jest zdjęcie obrazujące skalę reklamowanej wady oraz dowód zakupu.
  Brak zdjęcia będzie traktowany jako brak niezbędnych danych do rozpatrzenia zgłoszenia, do momentu dostarczenia zdjęcia reklamacja nie będzie rozpatrywana. Termin ustawowych 14 dni od zgłoszenia reklamacyjnego będzie liczony od dnia dostarczenia wszystkich niezbędnych danych. Zgłoszenie reklamacyjne należy zgłosić na adres bok@lukkawoods.pl
 2. O przyjęciu reklamacji do realizacji przez Gwaranta albo też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę:
  – w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji (z wszelkimi niezbędnymi danymi),
  – w razie potrzeby dokonania oględzin – do 7 dni od ich zakończenia,
  – w sytuacjach wyjątkowych termin może zostać przedłużony o kolejne 7 dni,
 3. W przypadku gdy, wada stanowiąca przedmiot reklamacji wymaga jej usunięcia w warunkach fabrycznych, Kupujący zobowiązany jest do wydania produktu albo jego części składowych wymagających naprawy Przedstawicielowi Gwaranta celem przewiezienia do siedziby Gwaranta i dokonania naprawy. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu produktu zamiennego na czas wykonywania obowiązków gwarancyjnych. Odmowa wydania produktu lub jego części do naprawy oznaczać będzie że Kupujący zwolnił Gwaranta z wykonywania obowiązków gwarancyjnych i zrzekł się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji względem Gwaranta.
 4. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usunięcia w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną wykonuje się u Kupującego. Odmowa lub uniemożliwienie naprawy w lokalu Kupującego oznaczać będzie że Kupujący zwolnił Gwaranta z wykonywania obowiązków gwarancyjnych i zrzekł się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji względem Gwaranta.
 5. W przypadku, gdy wada mebla jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest nieuzasadnione względami ekonomicznymi lub spowodowałoby obniżenie jakości mebla, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi poprzez wymianę towaru na nowy lub za zgodą Kupującego nastąpi obniżenie ceny mebla, którego dotyczy reklamacja.
 6. Gwarant zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności aby obowiązki gwarancyjne zostały wykonane w terminie 60 dni od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego. W szczególnych przypadkach niezależnych od Gwaranta lub połączonych z nadmiernymi trudnościami (odległość od siedziby Gwaranta powyżej 200 km, niekorzystne warunki drogowe, okres świąt i wakacji itp.) lub za zgodą albo na wniosek Kupującego wykonanie obowiązków gwarancyjnych może nastąpić w terminie nieprzekraczającym 90 dni od daty przyjęcia zgłoszenia, na co Kupujący zgłaszając reklamację z tytułu gwarancji wyraża zgodę.
 7. Opóźnienie w wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych przez Gwaranta nie zachodzi, jeżeli Przedstawiciel Gwaranta umówił się lub zgłosił w lokalu Kupującego celem wykonania obowiązków gwarancyjnych, ale nie mógł ich wykonać z przyczyn tkwiących po stronie Kupującego.
 8. Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwi wykonanie przez Przedstawiciela Gwaranta obowiązków gwarancyjnych oznaczać to będzie, że Kupujący zwolnił Gwaranta z wykonania obowiązków gwarancyjnych i zrzekł się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji względem Gwaranta.
 9. W razie wątpliwości poczytuje się że termin przystąpienia do wykonywania obowiązków gwarancyjnych, został z Kupującym uzgodniony jeżeli co najmniej na jeden dzień wcześniej powiadomiony on zostanie o terminie wizyty przez Gwaranta.
 10. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej, koszty z tym związane ponosić będzie użytkownik w pełnej wysokości (nie mniej niż 250 zł).
 11. Producent zastrzega sobie możliwość zmian technologicznych oraz konstrukcyjnych.
 12. Gwarant umożliwia odpłatne naprawy, które nie są objęte naprawami gwarancyjnymi.

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie i zastosowanie się do poniższych uwag i instrukcji, co pozwoli na długoletnie użytkowanie mebli naszej produkcji.
W dniu zakupu należy bezwzględnie sprawdzić stan zakupionych mebli tj: 1) czy produkt został wykonany zgodnie z zamówieniem, 2) czy elementy opakowania i mebla nie są uszkodzone, 3) czy dołączone są wszystkie elementy przeznaczone do samodzielnego montażu. Kliencie nie odbieraj od przewoźnika/ dostawcy/ z magazynu produktu, który ma uszkodzone opakowanie, co może wskazywać że produkt ma wadę.
1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem, co oznacza, że nie należy np. stawać na siedziskach krzeseł i blatach stołów, wieszać/suszyć odzieży na oparciach krzeseł. Szczególnie szkodliwe jest nadmierne obciążenie miejscowe.
2. Meble należy ustawiać na wypoziomowanej powierzchni (celem zachowania stabilności podczas siedzenia, należy utrzymywać kontakt nóg z podłożem, nie wychylać, nie kołysać się na krześle). Stoły/ławo-stoły mogą wymagać wypoziomowania oraz regulacji blatów/podstaw do podłogi. W przypadku podłóg podatnych na zarysowania wskazane jest zastosowanie podkładek ochronnych np. filcowych. Przemieszczanie mebli powinno się odbywać bez dodatkowego obciążenia, a podczas przenoszenia należy chwytać za nieruchome elementy pionowe mebla np. (boki, nogi lub ramę czyli tzw. oskrzynię pod blatową).
3. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (w wyniku oddziaływania promieniowania mogą powstawać różnice kolorystyczne w elementach mebli twardych oraz wypalenia tkanin). Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach 15-30ºC a wilgotność względna w granicach 45-60%. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 0,5 metra od czynnych grzejników. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować nieodwracalną deformację, zmiany kształtu elementów giętych, pękanie części drewnianych, odbarwienia i degradację powierzchni lakierowanych.
4. Powierzchnie użytkowe mebli z drewna litego lub z okleiny naturalnej należy chronić przed bezpośrednim działaniem gorąca, wilgotności i środków chemicznych np. gorące żelazka, rozpuszczalniki, kwasy, gdyż mogą spowodować uszkodzenia w postaci odbarwień, zmatowień. Natomiast powierzchnie mebli z okleiny sztucznej np. laminat/dekor – wykazują odporność na działanie ciepła i niektórych substancji chemicznych. Jednak na styku elementów np. łączenia blatów powinny być chronione przed działaniem płynów tj. wody, alkoholu i innych substancji, gdyż mogą uszkodzić powierzchnię powodując szczeliny, odklejenia, opuchnięcia lub pęcherze. W przypadku rozlania wody bądź innej cieczy, która mogła się dostać pomiędzy elementy konstrukcyjne stołu (tj. łączenia blatów, wkładki, szczeliny nóg oraz pod lacobel) należy niezwłocznie osuszyć wszystkie zalane elementy poprzez wytarcie do sucha każdego z osobna.
5. Nie dopuszczać do przedostania się płynów do miejsc trudno dostępnych np. pod lacobel (szkło).
Powierzchnie/elementy szklane należy użytkować ze szczególną ostrożnością.
Nie wolno ich przeciążać, stawiać bezpośrednio produktów, których temperatura przewyższa 95ºC (np. prosto z piekarnika), a podczas przemieszczania elementy szklane należy chronić np. kartonem. W celu utrzymania estetycznego wyglądu należy stosować maty antypoślizgowe oraz podkłady np. korkowe . Szczególną uwagę należy zwrócić na ostre oraz chropowate krawędzie zastawy stołowej (kubki, talerze, cukierniczki porcelanowe), które mogą powodować uszkodzenia, zadrapania i rysy.
6. Zabezpieczając mebel podkładkami, należy zwrócić uwagę czy materiał z jakiego są wykonane nie pozostawia plam.
7. Ostre, szorstkie lub ciężkie przedmioty (np. twarde szwy, nity, zamki na odzieży) jak również pazury zwierząt domowych mogą uszkodzić drewno, tkaninę, plecionkę, skórę.
Materiały barwiące np. jeans mogą farbować jasne tkaniny tapicerskie jak również skóry naturalne i sztuczne.
8. Niektóre produkty zawierają w swojej konstrukcji elementy drewniane o przekroju kwadratowym/prostokątnym oraz elementy metalowe (np. prowadnice, podpory, podnośniki, śruby, zapinki, haczyki) dlatego należy zachować szczególną uwagę podczas kontaktu z dziećmi. Uwaga! Zabronione jest używanie mechanizmów rozkładania i/lub podnoszenia przez dzieci.
9. Meble jak każdy tego typu produkt ulegają naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji, w szczególności mogą wystąpić: wypłowienia koloru, rozciąganie, marszczenie, fałdowanie, przecieranie, zmechacenie materiału/skóry, nierównomierne wgniecenia pianki na siedzisku/oparciu/podłokietnikach. Zaś tkaniny tapicerskie mogą wykazywać różnice kolorystyczne uzależnione od rodzaju tkaniny oraz kąta padania światła. Powłoki lakiernicze/olejowane mogą ulegać przebarwieniom, zmatowieniu lub nabłyszczeniu.

ZASADY KONSERWACJI MEBLI:

 1. Meble należy czyścić systematycznie, aby nie dopuścić do nagromadzenia się kurzu, brudu, zanieczyszczeń.
 2. Odkurzanie mebli: wszystkie rodzaje mebli wykonanych z drewna, okleiny naturalnej, dekoru (laminatu) oraz powierzchnie szklane należy czyścić suchą, miękką i czystą ściereczką. Absolutnie nie odkurzaj mebli odkurzaczem aby nie uszkodzić włókien tkanin oraz powierzchni olejowanych, lakierowanych czy laminowanych.
  Niewskazane jest moczenie dużą ilością wody (drewno, okleina oraz płyty laminowane nie lubią wody).Czyszczenie należy wykonywać wzdłuż włókien drzewnych. Podczas czyszczenia nie należy wywierać zbytniego nacisku miejscowego, aby nie doprowadzić do nieodwracalnego wypolerowania powierzchni. Meble wykończone na wysoki połysk należy czyścić ścierką z mikrofibry.
 3. Do czyszczenia nie należy używać środków zawierających substancje ścierne tj. twardych gąbek, rozpuszczalników oraz środków chemicznych. Przestrzegamy przed stosowaniem preparatów typu Pronto, gdyż mogą ingerować w strukturę mebla i negatywnie oddziałują na powłokę. Stosowanie środków chemicznych powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.
 4. Powierzchnie tapicerowane tkaninami należy czyścić szczotką do garderoby. Eko skóry miękką suchą tkaniną, natomiast powstałe plamy przemywać przy pomocy lekko zwilżonej szmatki i przetrzeć do sucha, nie wywierając miejscowego nacisku. Meble tapicerowane skórą naturalną należy regularnie czyścić poprzez usuwanie kurzu.
  Specjalistyczne środki do konserwacji należy najpierw przetestować na mniej widocznym elemencie.
 5. Meble pokryte olejami można konserwować i regenerować w warunkach domowych. Specjalistyczne środki do konserwacji wraz z instrukcją postępowania są dostępne u Gwaranta.

Rękojmia

Jeśli jesteś konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię.

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

Odstąpienie od umowy

Jeśli

A) jesteś konsumentem

lub

B) jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

- co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: bok@lukkawoods.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Pamiętaj, aby właściwie zabezpieczyć zwracaną rzecz - najlepiej w oryginalne opakowanie.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium