Regulamin konkursu FB i IG

Regulamin Konkursu "wystaw komentarz na FB i/lub IG"

 • Organizatorem Konkursu jest GFS Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000865483, NIP 5223191809, nr REGON 38737672200000, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest przy  wykorzystaniu serwisu internetowego Instagram oraz Facebook. 
 • Konkurs trwa od 07.03.2024 do 05.04.2024 r
 • Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 • Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach  hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094). 
 • Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności  prawnych.
 • Przez Zgłoszenie Konkursowe rozumie się umieszczenie pod postem konkursowym opublikowanym w dniu 07.03.2024  na profilu LukkaWoods na Instagramie i/lub Facebooku komentarza odpowiadającego na pytanie: Dlaczego przy zakupie mebli warto wybrać markę LukkaWoods ? a także polubienie dodanie do obserwowanych profilu firmy.
 • Zgłoszenia Konkursowe publikowane na koncie Użytkownika, które nie jest kontem publicznym nie są  brane pod uwagę w procesie rozstrzygania Konkursu z uwagi na brak możliwości wglądu  Komisji Konkursowej na profil Użytkownika. 
 • W konkursie biorą uwagę tylko komentarze zamieszczone do dnia 07.03.2024  i nie usunięte przed dniem ogłoszenia wyników w dniu 07.04.2024
 • Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi  do dnia 10.04.2024 poprzez wskaznie nazw kont Użytkownika w poście opublikowanym przez Organizatora na  administrowanym przez niego koncie w serwisie odpowiednio Instagram i Facebook. W celu uniknięcia wątpliwości, wiadomość o wygranej będzie opublikowana z oficjalnego profilu LukkaWoods i nie będzie zawierała odesłań do stron zewnętrznych ani obowiązku jakiekolwiek rejestracji czy autoryzacji.
 • Zwycięzcy Konkursu w terminie do 5 dni od oznaczenia ich profilu przez Organizatora w  jego publikacji muszą skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem opcji wysłania wiadomości bezpośredniej do Organizatora  w odpowiednio serwisie Instagram lub Facebook (poprzez konto, za pośrednictwem którego dokonano zgłoszenia) i przekazać dane umożliwiających dostarczenie Nagrody. Organizator ma prawo skontaktować się ze Zwycięzcą samodzielnie.
 • Zgłoszenia Konkursowe złożone w inny niż wskazany powyżej sposób są nieważne i nie będą  brały udziału w Konkursie. 
 • Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę różnych Zgłoszeń Konkursowych, jednak  nagroda może być przyznana tylko za jedno Zgłoszenie (rozumiane jako jeden komentarz).  
 • Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika niniejszego  Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń. 
 • Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową składającą się z reprezentantów Organizatora, która dokona oceny Zgłoszeń Konkursowych. Komisja Konkursowa wybierając Zwycięzców weźmie pod uwagę oryginalność odpowiedzi i zakres uzasadnienia.
 • Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.Organizator nie przewiduje procedury  odwoławczej. 
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakąkolwiek przeszkodę w  komunikacji z Uczestnikami Konkursu spowodowaną przyczynami niezależnymi od niego.
 • Zwycięzcą Konkursu zostanie: (i) jedna osoba / Uczestnik Konkursu spośród uczestników publikujących swoje Zgłoszenie Konkursowe w formie komentarza pod postem konkursowym w ramach portalu Instagram oraz (ii) jedna osoba / Uczestnik Konkursu spośród uczestników publikujących swoje Zgłoszenie Konkursowe w formie komentarza pod postem konkursowym w ramach portalu Facebook. Zwycięzcą Konkursu muszą być dwie różne osoby (dwóch różnych Uczestników Konkursu).
 • Nagrodą w Konkursie: (i) dla Uczestników Konkursu publikujących swoje Zgłoszenia Konkursowe pod postem konkursowym na portalu Instagram jest: Lampa podłogowa NO. 1; (ii) dla Uczestników Konkursu publikujących swoje Zgłoszenia Konkursowe pod postem konkursowym na portalu Facebook jest: Lampa podłogowa NO. 2.
 • Komisja Konkursowa po dokonaniu wyboru Zwycięzców Konkursu i przeprowadzeniu  weryfikacji spełnienia warunków Konkursu dokona ogłoszenia wyników.
 • Nagroda zostanie doręczona Zwycięzcy przez Organizatora lub kuriera, po wcześniejszym umówieniu ze Zwycięzcą terminu dostawy. 
 • Nagrody przewidziane w Konkursie nie podlegają  wymianie na żadne inne rzeczy, w szczególności Nagrody nie mogą być przyznane w formie ekwiwalentu pieniężnego. 
 • Zrzeczenie się przez Zwycięzcę Konkursu Nagrody, nieprzekazanie danych umożliwiających  nadanie przesyłki, niemożność umówienia terminu dostawy przez okres 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub nieodebranie Nagrody w terminie umówionym oznacza, że prawo do Nagrody przepada, a Zwycięzcy nie przysługują  jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora Konkursu. 
 • Organizator będzie wypełniał obowiązki płatnika podatku w odniesieniu do nagród  przekazanych Zwycięzcom Konkursu. 
 • Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym użyciem nagrody przez Zwycięzcę. 
 • Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany  przez serwis Instagram i Facebook ani inne portale i podmioty z nim powiązane. Portal Instagram i Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za przebieg Konkursu. 
 • Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że na jego Zgłoszeniu Konkursowym nie ciążą  żadne roszczenia osób trzecich z tytułu praw autorskich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich względem treści Zgłoszeń Konkursowych. 
 • Z chwilą przesłania przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego mającej charakter utworu w  rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie Utworu na  następujących polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych: a. rozpowszechnianie i wydawanie Zgłoszenia Konkursowego oraz publiczne jego wystawianie; b. rozpowszechnianie i wykorzystywanie także w celach komercyjnych poprzez  firmowanie działalności Organizatora i jego produktów np. w reklamach w  internecie, telewizji, prasie, radiu oraz mediach społecznościowych. 
 • W sytuacji zostania Zwycięzcą Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska/ nazwy profilu na  Instagramie lub Facebooku, a także przesłanego Zgłoszenia Konkursowego oraz  późniejszego wykorzystania treści komentarza.
 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator  zobowiązuje się do wykorzystania pobranych w celu realizacji Konkursu danych jedynie w  tym celu. 
 • Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych  osobowych na powyższych zasadach. Oświadcza także, że został poinformowany o  przysługujących mu prawach związanych z jego danymi osobowymi.
 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami opisanymi w polityce prywatności  umieszczonej na stronie Organizatora. 
 • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany warunków i czasu trwania Konkursu w każdym czasie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmiany adresu Uczestnika Konkursu  lub zmiany innych danych (w tym także utraty dostępu do konta, za pośrednictwem którego  opublikowano Zgłoszenie) – uniemożliwiającej przesłanie Uczestnikowi informacji o Nagrodzie lub pobrania od niego danych pozwalających na przesłanie Nagród. W każdym z takich przypadków Zwycięzca traci prawo do Nagrody. 
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich w szczególności konta mające na celu oszustwo, wyłudzenie danych i inne bezprawne działania, w tym poprzez zamieszczanie na profilu LukkaWoods przez takie podmioty komentarzy, odpowiedzi na komentarze, postów.
 • W wypadku wszelkich naruszeń przez Uczestnika Konkursu zasad niniejszego Regulaminu,  Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu. Decyzja  Organizatora w tym zakresie jest ostateczna, nie podlega żadnym procedurom odwoławczym  i nie rodzi po stronie Organizatora żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika Konkursu z  tytułu wykluczenia go z Konkursu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl